Eesti  English  Polish  Russian

Ristimärk

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

 

Meie Isa palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen.

 

Ole tervitatud Maarja

Ole tervitatud Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

 

Au Olgu

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nii kui alguses oli nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 

Apostellik usutunnistus

Mina usun Jumalasse  kõigeväelisesse Isasse,  taeva ja maa Loojasse.  Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, püha katoliiklikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

 

Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus

Mina usun ainsasse Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse. Ja ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes enne aegade algust Isast on sündinud. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sündinud, mitte loodud, olemuselt üks oma Isaga, kelle läbi kõik on loodud. Meie, inimeste pärast ja meie õndsuseks on Ta Taevast tulnud, Püha Vaimu läbi Neitsist Maarjast lihaks saanud, ja on saanud inimeseks. Kes meie eest on risti löödud Pontsius Pilaatuse ajal, kannatanud ja maetud, kolmandal päeval surnuist üles tõusnud, nagu ütlevad pühad kirjad, taevasse läinud, istub Isa paremal käel ja tuleb taas oma kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema riigil ei ole lõppu. Mina usun Pühasse Vaimusse, Issandasse, Kes elu annab, kes Isast ja Pojast lähtub, keda koos Isa ja Pojaga kummardatakse ja austatakse, ning kes on kõnelenud prohvetite läbi. Mina usun ühtainsat, püha, katoliiklikku ja apostellikku Kirikut, tunnistan ühtainsat ristimist pattude andeksandmiseks, ootan surnute ülestõusmist ja igavest elu tulevasel ajastul. Aamen.

 

Palve Pühale Vaimule

Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale.

Palvetagem. Püha Jumal, kes Sa ustavate südameid Püha Vaimu valgusega oled õpetanud, luba meil selle Vaimu abil mõista, mis on õige, ja Tema lohutusest alati rõõmu tunda. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

 

Palved kaitseinglile

Mu püha kaitseingel, sa varju alla võta mind, kõiges hädas aita mind, patust puhas hoia mind.
Selgi päeval palun sind: hoia, kaitse, päästa mind.

Jumala ingel, kes Sa oled mu kaitsja, jumalakartuses usaldan end Sinu hoolde,
et Sa mind tänasel päeval valgustaksid, kaitseksid, valitseksid ja juhiksid. Aamen.

 

Palve pühale peaingel Miikaelile

Püha peaingel Miikael, kaitse meid sõjas. Ole me kaitsja saatana õeluse ja püüniste vastu. Alandlikult palume – sõidelgu teda Issand! Ja sina, oo taevaste väehulkade prints – paiska põrgusse saatan koos kõigi kurjade vaimudega, kes üle ilmamaa hingede hukatust jahivad. Aamen.